ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

คณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3” ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,259 หน่วยตัวอย่าง กระจาย ทุกเขตพื้นที่ ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ ผลการสำรวจ พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.40 ระบุว่า การปรับคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้มีความเหมาะสมในการบริหารประเทศ  รองลงมา ร้อยละ 23.11 ระบุว่า เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่พรรคการเมือง/นักการเมืองให้ลงตัว และอีกร้อยละ 22.40  ระบุว่า เป็นการปรับเพื่อหลีกเลี่ยงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
  
               เมื่อถามว่าในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้จะทำให้การบริหารประเทศดีขึ้นหรือไม่ นั้น พบว่า ประชาชน ร้อยละ 37.89 เห็นว่า ดีขึ้น เพราะ จะได้ผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ และพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 36.06 เห็นว่า เหมือนเดิม เพราะ  ไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาทำงานก็ยังมีความขัดแย้งเหมือนเดิม อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองได้ และประชาชน อีกร้อยละ 11.08  เห็นว่า แย่ลง เพราะ การประสานงานต่างๆ ไม่ต่อเนื่อง เกิดความล่าช้า รวมทั้งนักการเมืองที่เสียผลประโยชน์จะเกิดความขัดแย้ง  และในการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 50.52 ระบุว่า พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีส่วนช่วยในการจัดคณะรัฐมนตรี เพราะ เป็นพี่น้องกันต้องให้คำปรึกษาอยู่แล้ว รองลงมา ร้อยละ 13.03 ระบุว่า ไม่มีส่วนช่วย  เพราะ มีที่ปรึกษาภายในพรรคอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกัน และอดีตนายกทักษิณอยู่ต่างประเทศ

               สำหรับคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีนั้น ประชาชนให้ความสำคัญ อันดับหนึ่ง ร้อยละ 34.14 ต้องมีซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคนดีมีคุณธรรม ไม่คอร์รัปชัน อันดับสอง ร้อยละ 25.61 มีความรู้ความสามารถ และ อันดับสาม ร้อยละ 9.48 มีประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่ได้รับเลือก และ มีความเป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน และเป็นกลาง

               ท้ายสุดประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นในการปรับคณะรัฐมนตรี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 3 เพื่อเข้ามาบริหารประเทศในครั้งนี้โดยภาพรวม 6.19  คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

cabinetYingluck_word

cabinetYingluck_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th