ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ดาราไทยแท้ กับ ดาราลูกครึ่ง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 4 ต.ค. 2559

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง  “ดาราไทยแท้ กับ ดาราลูกครึ่ง โดยสอบถามความคิดเห็น จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับดาราไทยแท้ กับ ดาราลูกครึ่ง ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 11 – 12 มกราคม 2559 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 

              จากการสำรวจ เมื่อถามถึงกลุ่มที่มีโอกาสได้เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นดารา – นักแสดง ระหว่าง  “คนที่เป็นไทยแท้” กับ “คนที่เป็นไทย – ลูกครึ่ง”  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.96 ระบุว่า ดาราลูกครึ่งมีโอกาสมากกว่า รองลงมา ร้อยละ 23.04 ระบุว่า มีโอกาส พอ ๆ กัน ร้อยละ 19.04 ระบุว่าดาราไทยแท้มีโอกาสมากกว่า และร้อยละ 6.96 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ / อยู่ที่ตัวบุคคล

              ด้านความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ “จุดเด่น” ของดาราไทยแท้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.68 ระบุว่า มีจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์แบบไทย เช่น ไหว้สวย กริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงออกแบบพองาม รองลงมา ร้อยละ 34.76 ระบุว่า มีจุดเด่นที่โครงหน้าสวย/หล่อ คม แบบไทย ๆ ร้อยละ 17.86 ระบุว่า มีจุดเด่นที่พูดชัดเจน ร้อยละ 4.55 ระบุว่า มีจุดเด่นที่การแสดงดีกว่าดาราลูกครึ่ง ร้อยละ 3.70 มีจุดเด่นที่หุ่นแบบคนไทย หุ่นแบบพอดี และร้อยละ 0.45 ระบุว่า อื่น ๆ เช่น ชอบรอยยิ้ม มีผิวพรรณที่ดี และเป็นที่รู้จักมากกว่า

              สำหรับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อ “จุดเด่น” ของดาราลูกครึ่ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.94 ระบุว่ามีจุดเด่นที่โครงหน้าอินเตอร์ ชัดเจน ได้รูป ดึงดูดความสนใจได้มากกว่า รองลงมา ร้อยละ 32.54 ระบุว่า มีจุดเด่นที่โครงสร้างหุ่น สูงโปร่ง หุ่นดี แบบชาวต่างชาติ ร้อยละ 11.49 ระบุว่า มีจุดเด่นที่นิสัยตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ชัดเจน มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ร้อยละ 6.23 ระบุว่า มีจุดเด่นที่เก่งมีความสามารถที่หลากหลาย ร้อยละ 5.64 ระบุว่า มีจุดเด่นที่การแสดงดีกว่า สามารถแสดงได้หลายบทบาท/คาแรคเตอร์ และร้อยละ 1.16 ระบุว่า มีผิวพรรณที่ดี

              เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนในความชื่นชอบ “ดาราไทยแท้” หรือ “ดาราลูกครึ่ง” ในภาพรวม (หน้าตา การแสดง นิสัย การวางตัว) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.20 ระบุว่า ชื่นชอบดาราไทยแท้มากกว่า รองลงมา ร้อยละ 17.68 ระบุว่า ชอบพอ ๆ กัน สวย / หล่อ คนละแบบ  ร้อยละ 11.60 ระบุว่าชื่นชอบดาราลูกครึ่งมากกว่า และร้อยละ 7.52 ระบุว่า แล้วแต่ว่าดาราที่ชื่นชอบจะเป็นใครดูได้เรื่อย ๆ มากกว่า ถ้าเป็นผู้ชายชอบดาราไทยแท้แต่ถ้าเป็นดาราหญิงชอบดาราลูกครึ่ง

              สำหรับดารา – นักแสดงไทยแท้ ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 10 อันดับแรก  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 17.55 ระบุว่า  ชื่นชอบ อั้ม พัชราภา  ไชยเชื้อ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 9.25 ระบุว่าเป็น สรพงษ์  ชาตรี อันดับ 3 ร้อยละ 7.35 ระบุว่าเป็น สมบัติ เมทะนี อันดับ 4 ร้อยละ 6.26 ระบุว่าเป็น ปอ ทฤษฎี  อันดับ 5 ร้อยละ 5.85 ระบุว่าเป็น เวียร์ ศุกลวัฒน์ อันดับ 6 ร้อยละ 4.90 ระบุว่าเป็น ป๋อ  ณัฐวุฒิ อันดับ 7 ร้อยละ 4.76 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.54 ระบุว่าเป็น แพนเค้ก อันดับ 9 ร้อยละ 3.13 ระบุว่าเป็น  นุ่น วรนุช และอันดับ 10  ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น โป๊ป ธนวรรธน์ 

              สำหรับดารา – นักแสดงลูกครึ่ง ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด 10 อันดับแรก  พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 25.67  ระบุว่าชื่นชอบ ณเดชน์ คูกิมิยะ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 11.88 ระบุว่าเป็น ญาญ่า อุรัสญา อันดับ 3 ร้อยละ 11.49 ระบุว่าเป็น ชมพู่ อารยา  อันดับ 4 ร้อยละ 9.20 ระบุว่าเป็น  ใหม่ ดาวิกา และแอน ทองประสม ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 5 ร้อยละ 8.05 ระบุว่าเป็น  มาริโอ้ เมาเร่อ อันดับ 6 ร้อยละ 4.21 ระบุว่าเป็น คิมเบอรี่ อันดับ 7 ร้อยละ 2.68 ระบุว่าเป็น แมท ภีรนีย์  อันดับ 8 ร้อยละ 2.30 ระบุว่าเป็น ปู ไปรยา อันดับ 9 ร้อยละ 1.92 ระบุว่าเป็น เบลล่า ราณี และอันดับ 10 ร้อยละ 1.53 ระบุว่าเป็น แอนดริว  เกร็กสัน

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.08 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 32.88 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 49.12 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.88 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 8.24 มีอายุไม่เกิน  25 ปี ร้อยละ 19.20 มีอายุ 26  – 35 ปี ร้อยละ 27.20 มีอายุ 36  – 45 ปี ร้อยละ 30.64 มีอายุ 46  – 59 ปี ร้อยละ 12.32 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุอายุ  

ตัวอย่าง ร้อยละ 93.52 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.36 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.48 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 22.72 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 73.28 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 1.04 หม้าย หย่าร้าง/แยกกันอยู่  และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 24.64 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 28.32 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.00 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 29.92 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 5.52 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่าง ร้อยละ 13.52 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.04 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.00 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.04 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  ร้อยละ 13.84 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน  ร้อยละ 13.76 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.96 เป็นนักเรียน/นักศึกษา  และร้อยละ 3.84 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่าง ร้อยละ 15.04 ไม่มีรายได้  ร้อยละ 21.36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000  ร้อยละ 34.56 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 ร้อยละ 12.40 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000  ร้อยละ 4.48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 7.20 ไม่ระบุรายได้

ThaiandhalfBlood

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th