ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4

วันที่อัพเดทล่าสุด : 13 มิ.ย. 2563           ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “พร้อมหรือยังสำหรับกิจการ/กิจกรรม ผ่อนปรนระยะ 4” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,270 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพร้อมสำหรับกิจการ/กิจกรรม ที่อาจจะได้รับการผ่อนปรนระยะ 4 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกิจการ/กิจกรรมที่อาจจะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 พบว่า กิจการ/กิจกรรม ที่ประชาชนเห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่าครึ่ง ได้แก่ ร้อยละ 82.28 ระบุว่า โรงเรียน และสถานศึกษา รองลงมา ร้อยละ 80.94 ระบุว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร้อยละ 78.35 ระบุว่า อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ สำหรับพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการได้ ร้อยละ 70.24 ระบุว่า ชายหาด ชายทะเล เฉพาะพื้นที่ส่วนราชการกำหนด และสามารถปฏิบัติตามมาตรการ ร้อยละ 69.29 ระบุว่า สนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับฝึกซ้อม และการแข่งกีฬา ร้อยละ 63.70 ระบุว่า สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ และร้อยละ 63.46 ระบุว่า การถ่ายทำภาพยนต์ และวีดีทัศน์

          ส่วนกิจการ/กิจกรรมที่ประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะได้รับการผ่อนปรนในระยะ 4 เกินกว่าครึ่ง ได้แก่ ร้อยละ 82.20 ระบุว่า สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ รองลงมา ร้อยละ 78.74 ระบุว่า สถานบริการอาบอบนวด ร้อยละ 75.59 ระบุว่า การจัดแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนท์ จัดแสดงสินค้าพื้นที่เกิน 2 หมื่นตารางเมตร ร้อยละ 70.08 ระบุว่า สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ร้านเกมส์ และร้อยละ 65.83 ระบุว่า ห้องประชุมที่มีการรวมกลุ่มคน มากกว่า 200 คน

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความกลัวที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในวันนี้ พบว่า ร้อยละ 12.91 ระบุว่า มีความกลัวมาก เพราะ ไวรัสโควิด – 19 ยังไม่หมดไปจากประเทศไทย 100% และยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาให้หายขาด ร้อยละ 33.39 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกลัว เพราะ ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อยู่ ประชาชนบางกลุ่มละเลยการป้องกันตนเอง ไม่ค่อยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ในรอบที่ 2 ขึ้น ร้อยละ 32.83 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกลัว เพราะ จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ลดลงอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ดูแลและป้องกันตนเองดี และมั่นใจในการทำงานของบุคลากรทางการเเพทย์ ร้อยละ 19.93 ระบุว่า ไม่มีความกลัวเลย เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ดีขึ้นมาก ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศเลย ประชาชนส่วนใหญ่มีการป้องกันตนเองอย่างดีมาก และเชื่อว่าไวรัสโควิด – 19 จะหมดไปจากประเทศแน่นอน และร้อยละ 0.94 ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ    

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.29 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.66 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 32.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.86 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.53 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.47 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 8.90 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 17.95 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.73 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.39 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 18.03 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 95.12 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.46 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.48 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.94 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 26.30 สถานภาพโสด ร้อยละ 68.82 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.78 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

          ตัวอย่างร้อยละ 26.69 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.17 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.17 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.28 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.59 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.10 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 11.73 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.25 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.21 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.88 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.32 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 4.26 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.02 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 19.13 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.78 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.35 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 6.30 ไม่ระบุรายได้

  • preview

FAX_NIDA_Poll_Are_you_ready_for_the_business

FAX_NIDA_Poll_Are_you_ready_for_the_business

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th