ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

คนไทยคาดหวังอะไร ? กับอนาคตวงการบันเทิงไทยในปี 2559

วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 เม.ย. 2560

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยคาดหวังอะไร ? กับอนาคตวงการบันเทิงไทยในปี 2559” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความคาดหวังของคนไทยต่อวงการบันเทิงไทยในปี 2559 ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2558 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 

              จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อดารา – นักแสดง ในปี 2559  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.60 ระบุว่า ต้องการเห็นดาราเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีข่าวฉาว / ข่าวเสียหาย / ภาพหลุด / คลิปหลุด / ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รองลงมา ร้อยละ 22.24 ระบุว่า ต้องการเห็นดาราใจบุญ จัดโครงการเพื่อสังคมออกมาบ่อย ๆ ร้อยละ 16.40 ระบุว่า ต้องการเห็นดารามีการพัฒนาความสามารถการแสดงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 15.36 ระบุว่า ควรมีดาราหน้าใหม่ ๆ ร้อยละ 12.32 ระบุว่า ต้องการเห็นดาราที่หายหน้าหายตาไป กลับมามีผลงานในวงการบันเทิงอีกครั้ง ร้อยละ 10.24 ระบุว่า ไม่คาดหวัง / เฉย ๆ /ดีอยู่แล้ว ร้อยละ 4.96 ระบุว่า ต้องการเห็นดาราไทยโกอินเตอร์ ร้อยละ 1.92 ระบุว่า ต้องการเห็นดาราไม่เกาเหลากัน และร้อยละ 3.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ด้านความคาดหวังของประชาชนต่อละครไทยในปี 2559  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.44ระบุว่า ต้องการให้มีแต่ละครน้ำดี แนวสร้างสรรค์สังคม ให้ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรองลงมา ร้อยละ 23.76ระบุว่า ต้องการให้ลดฉากรุนแรง การทำร้ายร่างกาย ตบตี ฉากหวาบหวิว หวือหวา ใช้คำพูดที่สุภาพร้อยละ 18.96ระบุว่า ละครไทยดีอยู่แล้ว จึงไม่ได้คาดหวังใด ๆร้อยละ 14.96ระบุว่า ต้องการให้ใส่ใจในความสมเหตุสมผลและสมจริงให้มากขึ้นร้อยละ 8.48ระบุว่า ต้องการให้มีบทประพันธ์/เนื้อเรื่องที่ฉีกรูปแบบละครเดิม ๆร้อยละ 7.12ระบุว่า ควรใช้นักแสดงมืออาชีพ ที่มีความสามารถ มากด้วยฝีมือและคุณภาพร้อยละ 5.44ระบุว่า ควรมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนของตัวนักแสดงของคู่พระ-นาง ไม่ซ้ำซากจำเจร้อยละ 2.16ระบุว่า ควรคัดเลือกตัวนักแสดงที่ตรงตามบทประพันธ์หรือจินตนาการและร้อยละ 1.12 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อการเสนอข่าวบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ของสื่อในปี 2559  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 52.00ระบุว่า ต้องการให้นำเสนอข่าวบันเทิงในด้านดี มีสาระ และสร้างสรรค์ เช่น รายงานพิเศษ เจาะลึกรองลงมา ร้อยละ 39.60ระบุว่า ต้องการให้ตีแผ่ความจริง (แฉ) เปิดโปงความจริงร้อยละ 16.80ระบุว่า ต้องการให้นำเสนอแต่ผลงานเท่านั้น ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวร้อยละ 3.20ระบุว่า ต้องการให้นำเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของดารา นักแสดงร้อยละ 3.20ระบุว่า ต้องการให้นำเสนอประเด็นร้อน HOT ISSUEร้อยละ 1.12ระบุว่า ไม่คาดหวัง / เฉย ๆ /ดีอยู่แล้วร้อยละ 0.88ระบุว่า ต้องการให้นำเสนอข่าวข่าวเม๊าท์ดารา ปาปารัชซี่ ภาพหลุดและร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.44 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 51.04 เป็นเพศชาย และร้อยละ 48.96 เป็นเพศหญิง ตัวอย่างร้อยละ 9.12 มีอายุไม่เกิน  25 ปี ร้อยละ 19.92 มีอายุ 26  – 35 ปี ร้อยละ 24.56 มีอายุ 36  – 45 ปี ร้อยละ 30.80 มีอายุ 46  – 59 ปี ร้อยละ 12.80 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.80     ไม่ระบุอายุ

              ตัวอย่าง ร้อยละ 92.40 นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 4.16 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.48 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 25.12 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 70.00 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 1.84 หม้าย หย่าร้าง  แยกกันอยู่  และร้อยละ 3.04 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 24.96 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.04 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.24 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.88 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 5.36 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่าง ร้อยละ 12.96 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.40 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 25.28 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.36 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  ร้อยละ 13.28 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน  ร้อยละ 13.76 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 5.12 เป็นนักเรียน/นักศึกษา  และร้อยละ 3.84 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่าง ร้อยละ 16.80 ไม่มีรายได้  ร้อยละ 19.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000  ร้อยละ 28.40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 ร้อยละ 12.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000  ร้อยละ 6.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 9.28 ไม่ระบุรายได้ 

EntertainmentFuture

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th