ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม

วันที่อัพเดทล่าสุด : 21 มี.ค. 2563

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับรัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 67.38 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำให้การเเพร่ระบาดมีมากขึ้น และรัฐบาลควรตื่นตัวมากกว่านี้ในการควบคุม ดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนภายในประเทศอย่างเต็มที่ ร้อยละ 18.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ประเทศกลุ่มเสี่ยงทำการปิดประเทศเกือบทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ควรปิดประเทศเเละทำการดูแลรักษาภายในประเทศให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จะเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ทำให้เกิดผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า สถานการณ์ยังไม่รุนแรง และเชื่อใจแพทย์ไทยว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ร้อยละ 7.80 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรหาวิธีที่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีกว่าการปิดประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ปิดเฉพาะเมืองที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และควรปิดสถานที่ที่ต้องมีการชุมนุมจำนวนมากทั้งประเทศ เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ โรงภาพยนตร์ และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

          ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรห้ามเดินทางข้ามจังหวัด (ปิดเมือง) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 33.26 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 20.92 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 19.89 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.75 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรสั่งปิดผับ สถานบันเทิง สถานบริการ ทั้งประเทศชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 79.00 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 14.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 2.23 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 63.48 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 18.06 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 9.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 3.50 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.91 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.70 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.46 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.85 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.15 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 7.32 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.63 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.91 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.91 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 23.23 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.27 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.22 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.71 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 23.79 สถานภาพโสด ร้อยละ 72.07 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.34 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

          ตัวอย่างร้อยละ 30.47 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.47 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.43 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.50 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.94 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.19 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 10.42 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.08 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.56 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.96 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.64 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.97 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.26 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 0.95 ไม่ระบุอาชี

          ตัวอย่างร้อยละ 20.45 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.43 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.74 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 9.71 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.09 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.10 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_COVID-19_Shutdown

NIDA_Poll_COVID-19_Shutdown

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th