ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

งดใช้ถุงพลาสติก

วันที่อัพเดทล่าสุด : 10 ม.ค. 2563

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “งดใช้ถุงพลาสติก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,262 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งงดใช้ถุงพลาสติก การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง พบว่า ร้อยละ 57.69 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการช่วยลดขยะในประเทศ ลดโลกร้อน และทำตามนโยบายรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ แต่ไม่ควรนำระบบการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายถุงพลาสติก ทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ควรมีบริการถุงแบบอื่นทดแทนให้กับลูกค้า ร้อยละ 23.21 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดจำนวนขยะที่ย่อยสลายยาก ลดโลกร้อน แต่ควรค่อย ๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกลง เนื่องจากสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ ร้อยละ 9.75 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลออกมาตรการเร็วเกินไป ยังปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากยังมีความเคยชินกับการใช้ถุงพลาสติก ในการใส่สินค้า และค่อนข้างมีความลำบากในการถือสินค้าจำนวนมาก ๆ ร้อยละ 8.72 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เป็นการเพิ่มภาระ ทำให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากบางครั้งที่ซื้อสินค้าเเบบไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ เลยไม่ได้เตรียมถุงไป ทำให้ค่อนข้างลำบากในการถือสินค้ากลับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ยังมีสินค้าบางประเภทยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงพลาสติกอยู่ และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          สำหรับการเตรียมตัวของประชาชนเมื่อต้องไปซื้อของในห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อหลายแห่งที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.32 ระบุว่า นำถุงผ้า ถุงชนิดอื่น ๆ หรือกระเป๋าไปเองเพื่อใส่ของ รองลงมา ร้อยละ 18.38 ระบุว่า ถือเองด้วยมือเปล่า ร้อยละ 11.25 ระบุว่า ไปซื้อของน้อยลงเพราะลำบากในการขนของกลับบ้าน ร้อยละ 4.83 ระบุว่า ซื้อถุงพลาสติก/ถุงอื่น ๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ ร้านสะดวกซื้อ เพื่อใส่ของ ร้อยละ 2.77 ระบุว่า ใช้ถุงผ้า หรือถุงอื่น ๆ ที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ให้ยืม ร้อยละ 1.82 ระบุว่า ใช้ถุงพลาสติก มือสองที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แจก ร้อยละ 0.71 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ แต่เลือกซื้อของจากร้านที่มีถุงให้ และร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ    

          ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการใช้ถุงประเภทอื่นแทนถุงพลาสติกเพื่อเป็นการบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ที่งดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พบว่า ร้อยละ 64.58 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ควรมีถุงกระดาษหรือถุงผ้ามือสองทดแทนถุงพลาสติกมาบริการให้ลูกค้าเพื่อความสะดวก ในกรณีที่ลูกค้าลืมเตรียมถุงมา ร้อยละ 22.11 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ เป็นการอำนวยความสะดวกให้เเก่ลูกค้าในกรณีที่ซื้อสินค้าจำนวนมาก ๆ และทางห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซื้อ ไม่ควรนำถุงมาขายแต่ควรหามาทดแทนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ 4.44 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะทางรัฐบาลได้ประกาศไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว ประชาชนควรเตรียมตัวให้พร้อมในการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก ร้อยละ 8.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรสร้างพฤติกรรมให้กับประชาชนโดยฝึกให้เป็นนิสัย ไม่จำเป็นจะต้องมีถุงประเภทอื่นมาทดแทน ให้เตรียมถุงไปเองจากบ้าน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  และร้อยละ 0.63 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.80 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.67 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.38 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.63 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.81 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.19 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 8.16 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.40 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.83 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.93 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 20.68 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 93.34 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.12 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.11 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.43 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 25.12 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.00 สมรสแล้ว ร้อยละ 2.14 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.74 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

          ตัวอย่างร้อยละ 32.09 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.83 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.00 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 22.11 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.83 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.14 ไม่ระบุการศึกษา

         ตัวอย่างร้อยละ 10.70 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.71 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.68 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.39 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.40 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.41 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.25 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 2.46 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 19.42 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 20.68 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.99 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.06 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 6.82 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 12.28 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_No_Plastic_Bags

NIDA_Poll_No_Plastic_Bags

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th