ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 พ.ย. 2562

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจาย ทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงที่มาของประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.11 ระบุว่า ควรมาจากคนนอกที่ไม่ใช่ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 16.63 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ร้อยละ 12.89 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ร้อยละ 8.43 ระบุว่า ควรมาจากตัวแทนรัฐบาล และร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

          ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อแนวคิด/พฤติกรรมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่ประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญพึงมี พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.07 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ อย่างชัดเจนจากรัฐธรรมนูญ 2560 รองลงมา ร้อยละ 21.32 ระบุว่า เป็นคนที่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 15.19 ระบุว่า เป็นคนที่เคยร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน ร้อยละ 7.40 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเลย ร้อยละ 7.16 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่สนับสนุน รัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 6.60 ระบุว่า ไม่เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.97 ระบุว่า เป็นคนที่ไม่เคยแสดงออก อย่างชัดเจนว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 5.65 ระบุว่า เป็นคนร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ร้อยละ 3.02 ระบุว่า เป็นคนที่ได้ประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน ร้อยละ 1.91 ระบุว่า เป็นคนที่เสียประโยชน์ จากรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างชัดเจน และร้อยละ 4.38 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

          ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงระยะเวลาในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.22 ระบุว่า ไม่เกิน 6 เดือน รองลงมา ร้อยละ 32.06 ระบุว่า ไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 11.14 ระบุว่า ไม่ควรมีกำหนดระยะเวลา ร้อยละ 6.29 ระบุว่า ไม่เกิน 2 ปี ร้อยละ 2.94 ระบุว่า ไม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ไม่เกิน 5 ปี และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.59 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.94 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.46 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.57 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.48 เป็นเพศชาย และร้อยละ 50.52 เป็นเพศหญิง

          ตัวอย่างร้อยละ 7.00 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.80 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.99 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.73 มีอายุ 46 – 59 ปี และร้อยละ 21.48 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.43 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.22 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.56 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.79 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 22.28 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.90 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.34 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.48 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

          ตัวอย่างร้อยละ 29.75 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.87 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.56 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.25 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.93 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 11.54 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.57 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.44 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.55 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.70 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 18.93 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.63 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.64 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 18.62 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.90 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 23.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.58 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 7.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 8.43 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_President_of_the_Constitutional_Amendment

NIDA_Poll_President_of_the_Constitutional_Amendment

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th