ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 9 พ.ย. 2562

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ถึงเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วหรือยัง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,271 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับฝ่ายค้านที่วางแผนจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และผลลัพธ์หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ ในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ร้อยละ 51.61 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ การบริหารที่ผ่านมายังไม่ดีขึ้น ควรจะได้รับการตรวจสอบ               การทำงาน จะได้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ทำ ร้อยละ 20.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้ดี จึงควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของรัฐบาล ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่แล้ว               ร้อยละ 9.44 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐบาลพึ่งเริ่มทำงานควรเปิดโอกาสให้ทำงานสร้างผลงานก่อน อย่างน้อยควรจะให้เวลาสัก 2 ปี                 ร้อยละ 18.02 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ การทำงานของรัฐบาลภาพรวมยังดีอยู่ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลยังน้อยอยู่ เร็วเกินไปที่ฝ่ายค้านจะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และร้อยละ 0.71 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีที่ฝ่ายค้านจะขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล            ในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ร้อยละ 49.41 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ รัฐมนตรีบางท่านเข้ามาทำงานไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ไม่โปร่งใส สมควรที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ขณะที่บางส่วนระบุว่า อยากให้ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีชุดใหม่ ร้อยละ 25.26 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ รัฐมนตรีบางท่านยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง การบริหารงานยังไม่มีผลงาน สมควรที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยละ 8.81 ระบุว่า                 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ รัฐมนตรีแต่ละท่านพึ่งเข้ามารับตำแหน่งควรเปิดโอกาสให้ทำงานสร้างผลงานก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ฝ่ายค้านคอยจะโจมตีคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว ร้อยละ 14.32 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ระยะเวลาการทำงานยังน้อยไป อยากให้ทำงานเต็มที่ไปก่อน ขณะที่บางส่วนระบุว่า ฝ่ายค้านพยายามจะล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา และร้อยละ 2.20 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ส่วนผลลัพธ์ของกรณีหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทั้งคณะ ในเดือนธันวาคม 2562พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 36.59 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ สามารถอยู่บริหารประเทศต่อไปได้ รองลงมา ร้อยละ 23.45 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต ร้อยละ 20.69 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ ต้องลาออกหรือยุบสภา เลือกตั้งใหม่ ร้อยละ 10.07 ระบุว่า หลังการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จำเป็น      ต้องปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 8.10 ระบุว่า ฝ่ายค้านจะชนะโหวต ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้านบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไว้วางใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง ร้อยละ 1.02 ระบุว่า หลังการอภิปราย ฝ่ายค้านจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล               ร้อยละ 0.55 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไม่ไว้วางใจรัฐบาล หรืองดออกเสียง และร้อยละ 12.98 ระบุว่า    ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงผลลัพธ์ของกรณีหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รายบุคคล ในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.31 ระบุว่า รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายอยู่ในตำแหน่งต่อไป รองลงมา ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลจะชนะโหวต ร้อยละ 17.78 ระบุว่า หลังการอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จำเป็นต้องปรับคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 15.03 ระบุว่า รัฐมนตรีผู้ถูกอภิปรายลาออก              ร้อยละ 13.45 ระบุว่า ฝ่ายค้านจะชนะโหวต ร้อยละ 1.73 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้านบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไว้วางใจรัฐมนตรี หรือ            งดออกเสียง ร้อยละ 1.02 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจะกลายเป็นงูเห่า ด้วยการออกเสียงไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี หรืองดออกเสียง ร้อยละ 0.87 ระบุว่า หลังการอภิปราย ฝ่ายค้านจะถูกมองว่าไม่มีความสามารถในการตรวจสอบรัฐบาล และร้อยละ 16.05 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

 

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.90 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.57 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล     และภาคกลาง ร้อยละ 18.33 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.67 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.53 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 48.86 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.14 เป็นเพศหญิง

ตัวอย่างร้อยละ 7.32 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 15.66 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.34 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.36 มีอายุ 46 – 59 ปี     และร้อยละ 21.32 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 94.81 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.23 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.70 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 1.26 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 21.40 สถานภาพโสด ร้อยละ 73.17 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.01 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 1.42 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส

ตัวอย่างร้อยละ 31.24 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.19 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.26                 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.47 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.11 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 1.73 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 9.13 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.61 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.58ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.31 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.81 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน      ร้อยละ 18.17 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.65 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 1.74 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่างร้อยละ 16.29 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.86 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 26.36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.43 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 5.82          มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 10.85 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_time_for_a_debate

NIDA_Poll_time_for_a_debate

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th