ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ดาราที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วย

วันที่อัพเดทล่าสุด : 18 เม.ย. 2560

              เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นี้ ตรงกับวันลอยกระทง ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง  “ดาราที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วย โดยสอบถามความคิดเห็น จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับดารา – นักแสดงที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วย ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2558 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 

              จากการสำรวจ เมื่อถามถึงดารา – นักแสดง ที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.24 ระบุว่าอยากไปลอยกระทงกับอั้ม พัชราภามากที่สุดรองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 8.56 ระบุว่าเป็น ชมพู่ อารยา อันดับ 3 ร้อยละ 6.32 ระบุว่าเป็น แอน ทองประสม อันดับ 4 ร้อยละ 6.24 ระบุว่าเป็น ญาญ่า อุรัสยา อันดับ 5 ร้อยละ 5.68 ระบุว่าเป็น ณเดชณ์ อันดับ 6 ร้อยละ 4.56 ระบุว่าเป็น แพนเค้ก เขมนิจ อันดับ 7 ร้อยละ 4.16 ระบุว่าเป็น เวียร์ ศุกลวัฒน์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.20 ระบุว่าเป็น เบิร์ด ธงไชย อันดับ 9 ร้อยละ 3.04 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ และมาริโอ้  เมาเร่อ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 10 ร้อยละ 2.80 ระบุว่าเป็น บอย ปกรณ์ และสรพงษ์  ชาตรี ในสัดส่วนที่เท่ากันเช่นกัน

              ด้านเหตุผลหลักของประชาชนที่อยากไปลอยกระทงกับดารา – นักแสดงที่ได้เลือกไว้ในข้อที่ 1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.52ระบุว่า ชื่นชอบผลงานรองลงมา ร้อยละ 33.03ระบุว่า ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวร้อยละ 10.22ระบุว่า อยากเจอตัวจริงร้อยละ 1.06ระบุว่า คนรอบข้างชื่นชอบและร้อยละ 0.17ระบุว่า เป็นคนบ้านเดียวกัน

              เมื่อถามถึงดารา – นักแสดง คู่จิ้น/คู่รัก ที่ประชาชนอยากไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก  พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 29.52ระบุว่าเป็น ณเดชน์ – ญาญ่า รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 11.52ระบุว่าเป็น มาริโอ้ – มิ้นต์ ชาลิดาอันดับ 3ร้อยละ 7.04ระบุว่าเป็น หมาก ปริญ – คิมเบอร์ลี่อันดับ 4ร้อยละ 1.84ระบุว่าเป็น เกรท วรินทร – แมท ภีรนีย์และอันดับ 5ร้อยละ 1.60ระบุว่าเป็น เคน ภูภูมิ – น้ำตาล พิจักขนา

              สำหรับเหตุผลของประชาชนที่อยากไปลอยกระทงกับดารา – นักแสดง คู่จิ้น/คู่รัก ที่ได้เลือกไว้ในข้อที่ 3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 41.11ระบุว่า ชื่นชอบผลงานร้อยละ 34.91ระบุว่า เป็นคู่ที่น่ารัก วางตัวเหมาะสมร้อยละ 19.63ระบุว่า ชื่นชอบคู่นี้เป็นการส่วนตัวร้อยละ 2.77ระบุว่า อยากเจอตัวจริงและร้อยละ 1.58ระบุว่า คนรอบข้างชื่นชอบ

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพร 1 ข้อ ที่ประชาชนจะอธิษฐานให้ดารา – นักแสดง ที่อยากไปลอยกระทงด้วย  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.96 ระบุว่า ขอให้สุขภาพแข็งแรง รองลงมา ร้อยละ 29.20 ระบุว่า ขอให้มีงานตลอด ๆ ต่อเนื่อง มีผลงานดี ๆ ออกมาให้แฟนละครชม ร้อยละ 24.80 ระบุว่า ขอให้มีความสุขความเจริญ ร้อยละ 5.84 ระบุว่า ขอให้ร่ำรวย มีเงินทองมากมาย และร้อยละ 1.20 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ ขอให้ครอบครัวมีความสุข สมหวังในทุกสิ่ง พบเจอกับคนรักที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.44 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 44.56 เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.36 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 9.92 มีอายุไม่เกิน  25 ปี ร้อยละ 20.96 มีอายุ 26  – 35 ปี ร้อยละ 25.36 มีอายุ 36  – 45 ปี  ร้อยละ 33.44 มีอายุ 46  – 59 ปี ร้อยละ 7.76 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุอายุ             

              ตัวอย่าง ร้อยละ 95.76 นับถือศาสนา พุทธ ร้อยละ 1.52 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.40 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ และร้อยละ 2.32 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 22.24 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 73.20 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 2.16 หม้าย หย่าร้าง  แยกกันอยู่  และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 28.40 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 30.96 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.76 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.56 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 3.44 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่าง ร้อยละ 12.40 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.64 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.40 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ  ร้อยละ 15.20 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  ร้อยละ 15.84 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน  ร้อยละ 12.48        เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.84 เป็นนักเรียน/นักศึกษา  และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่าง ร้อยละ 15.36 ไม่มีรายได้  ร้อยละ 18.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000  ร้อยละ 34.88 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 ร้อยละ 12.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 4.88 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000  ร้อยละ 5.36 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 7.84 ไม่ระบุรายได้ 

LoyKrathog

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th