ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ความเชื่อเรื่องร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0

วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 มิ.ย. 2561

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อเรื่องร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องร่างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0             

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อในเรื่องร่างทรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.64 ระบุว่า ไม่เชื่อ เพราะ ศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อเรื่องร่างทรง เป็นการจินตนาการ งมงาย หลอกลวง ไร้สาระ และไม่สามารถพิสูจน์ได้ รองลงมา ร้อยละ 23.60 ระบุว่า เชื่อ เพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น และจะได้ระวังตัว ไม่ประมาท และร้อยละ 1.76 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

          ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสเรียกร้องให้มีการจัดระเบียบร่างทรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.88 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ จะได้เป็นระเบียบ เป็นที่ยอมรับและถูกกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 36.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ และไม่เป็นที่ยอมรับ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่สนับสนุนร่างทรง และร้อยละ 2.56 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

          สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกกฎหมายเอาผิดกับร่างทรงที่เรียกรับเงิน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.12 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ลดการหลอกลวงและความเชื่องมงายที่ไม่มีอยู่จริง ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกหลอกลวง รองลงมา ร้อยละ 21.52 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่สามารถห้ามได้ และร้อยละ 1.36 ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ

          ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงแนวทางแก้ปัญหาในการจัดระเบียบร่างทรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.08 ระบุว่า ปลูกฝังให้ประชาชนมีวิจารณญาณ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ รองลงมา ร้อยละ 33.04 ระบุว่า ออกกฎหมายข้อบังคับในการควบคุมร่างทรง มีบทลงโทษแก่ผู้ที่กระทำผิด ร้อยละ 25.28 ระบุว่า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมตรวจสอบ พิสูจน์ ร้อยละ 17.52 ระบุว่า มีการ ขึ้นทะเบียนร่างทรงอย่างถูกกฎหมาย ร้อยละ 3.28 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ไม่มีแนวทางแก้ปัญหาในการจัดระเบียบร่างทรง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่อยากให้มีร่างทรงเลย เพราะถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 10.00 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.36 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 19.28 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 31.12 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.24 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่างร้อยละ 49.92 เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.00 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 7.12 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 14.64 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.72 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.92 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 19.76 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่างร้อยละ 92.64 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1.84 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.96 นับถือศาสนาคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุศาสนา

          ตัวอย่างร้อยละ 22.24 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 69.60 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.52 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 27.92 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.28 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.28 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.08 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.32 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.12 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 11.36 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.64 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.52 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.04 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.12 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 17.60 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.20 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 5.44 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 15.68 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.56 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท   ร้อยละ 24.08 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.12 มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 6.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 12.80 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_The_belief_of_the_Thai_people

NIDA_Poll_The_belief_of_the_Thai_people

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th