ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช.

วันที่อัพเดทล่าสุด : 3 ม.ค. 2561

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย 2560 และความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 ความคาดหวัง ภายใต้รัฐบาล คสช. ในด้านต่าง ๆ การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่าง ด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน ร้อยละ 1.4

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ดีขึ้น ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 49.36 ระบุว่า ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 47.44 ระบุว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว อันดับ 3 ร้อยละ 43.84 ระบุว่า ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น ระบบ การศึกษา ระบบประกันสุขภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 41.52 ระบุว่า ด้านระดับความสุข และอันดับ 5 ร้อยละ 39.76 ระบุว่า ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน สำหรับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า เท่าเดิม ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 44.00 ระบุว่า ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง อันดับ 2 ร้อยละ 42.80 ระบุว่า ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับ 3 ร้อยละ 40.32 ระบุว่า ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม อันดับ 4 ร้อยละ 33.60 ระบุว่า ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง และอันดับ 5 ร้อยละ 32.48 ระบุว่า ด้านปัญหาทางการเมือง และคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า แย่ลง ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 54.24 เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ และอันดับ 2 ร้อยละ 39.04 ระบุว่า ด้านการศึกษา/ภาวะการมีงานทำ/การประกอบอาชีพ

         ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคาดหวังของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ในปี 2561 ภายใต้รัฐบาล คสช. ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังให้ดีขึ้น ได้แก่ อันดับ 1 ร้อยละ 71.04 ระบุว่า ด้านระดับความสุข อันดับ 2 ร้อยละ 65.84 ระบุว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว อันดับ 3 ร้อยละ 64.72 ระบุว่า ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ อันดับ 4 ร้อยละ 64.56 ระบุว่า ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม อันดับ 5 ร้อยละ 61.76 ระบุว่า ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง อันดับ 6 ร้อยละ 58.88 ระบุว่า ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น ระบบ การศึกษา ระบบประกันสุขภาพ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน อันดับ 7 ร้อยละ 58.64 ระบุว่า ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับ 8 ร้อยละ 56.56 ระบุว่า ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน อันดับ 9 ร้อยละ 54.88 ระบุว่า ด้านการศึกษา/ภาวะการมีงานทำ/การประกอบอาชีพ อันดับ 10 ร้อยละ 53.04 ระบุว่า ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ อันดับ 11 ร้อยละ 52.40 ระบุว่า ด้านปัญหาทางการเมือง และอันดับ 12 ร้อยละ 49.44 ระบุว่า ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง

         เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.68 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่างร้อยละ 54.48 เป็นเพศชาย ร้อยละ 45.12 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.40 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่าง ร้อยละ 5.76 มีอายุ 18 – 25 ปี ตัวอย่างร้อยละ 15.36 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.20 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 34.72 7มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 19.28 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุอายุ  

         ตัวอย่างร้อยละ 90.32 นับถือศาสนาพุทธ ตัวอย่างร้อยละ 3.04 นับถือศาสนาอิสลาม ตัวอย่างร้อยละ 1.60 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 20.88 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 68.32 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.52 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 5.28 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 27.60 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 27.76 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.04 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.80 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.88 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 13.60 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.72 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.40 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 17.44 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.60 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.52 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.32 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 6.24 ไม่ระบุอาชีพ

         ตัวอย่างร้อยละ 13.60 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 23.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 19.84  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –  20,000 บาท ร้อยละ 10.40 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.16 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 9.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 17.28 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_Quality_of_life_of_Thai_people_2018

NIDA_Poll_Quality_of_life_of_Thai_people_2018

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th