ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันที่อัพเดทล่าสุด : 19 ส.ค. 2560

          เนื่องในการทำงานครบรอบ 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4  

          จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชน ร้อยละ 30.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 48.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯได้ค่อนข้างดี ขณะที่ ร้อยละ 12.16 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ 5.20 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ ไม่ดีเลย ร้อยละ 1.76 ระบุ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และร้อยละ 2.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่า มีสัดส่วนลดลง  ซึ่งในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ไม่ค่อยดี จนถึงระดับไม่ดีเลย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

              เมื่อถามถึงลักษณะการทำงานในรอบ 3 ปี ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านต่าง ๆ พบว่า

ด้านอุดมการณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.28 ระบุว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน รองลงมา ร้อยละ 12.64 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและ คสช. ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางเรื่องก็มีอุดมการณ์ แต่ในบางครั้งก็ไม่มีอุดมการณ์  และร้อยละ 5.92 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลง เพียงเล็กน้อย 

              ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.32 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 10.56 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ร้อยละ 0.16 ระบุว่า บางประเด็นมีความกล้าตัดสินใจ และบางประเด็นก็ยังไม่มีความกล้าตัดสินใจ และร้อยละ 6.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ลดลง เล็กน้อย

              ด้านบุคลิกภาพผู้นำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.84 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร รองลงมา ร้อยละ 17.12 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 12.56 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบทหาร และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร และระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตยต่างมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เพียงเล็กน้อย  

           ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.68 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 18.56 ระบุว่า  ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 0.48 ระบุว่า บางอย่างก็มีประสิทธิภาพ บางอย่างก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน และร้อยละ 7.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงาน ลดลง  ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีสัดส่วน เพิ่มขึ้น

              ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.56 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ ร้อยละ 16.32 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้  ร้อยละ 0.40 ระบุว่า การทำงานบางอย่างมีความโปร่งใส แต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ และร้อยละ 18.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าการทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ลดลง  

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.72 ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 36.32 ระบุว่าเป็น นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 ร้อยละ 36.24 ระบุว่าเป็น นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 4 ร้อยละ 36.16 ระบุว่าเป็น นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 34.16 ระบุว่าเป็น พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.80 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.08 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.04 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.28 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.80 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 53.92 เป็นเพศชาย ร้อยละ 46.00 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่าง ร้อยละ 7.60 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.04 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 21.52 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.60 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 18.88 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 90.96 ระบุว่า นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 2.88 ระบุว่า นับถือศาสนาอิสลาม  ร้อยละ 1.12 ระบุว่า นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 5.04 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 25.36 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 64.40 สมรสแล้ว ร้อยละ 4.88 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 5.36 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 27.60 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 28.32 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.92 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.52 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.56 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 6.08 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 9.84 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.12 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.52 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.80 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.56 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 16.88 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.48 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.32 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 6.48 ไม่ระบุอาชีพ  ตัวอย่างร้อยละ 12.96 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.84 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 21.84 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.56 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 9.76 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 12.08 ไม่ระบุรายได้     

  • preview

3_YEARS_OF_PREMIERSHIP_GEN_PRAYUT_CHAN-O-CHA

3_YEARS_OF_PREMIERSHIP_GEN_PRAYUT_CHAN-O-CHA

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th