ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 ก.ค. 2560

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศาลควรมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ โดยไม่ต้องกระทำต่อหน้าจำเลย กรณีจำเลยไม่มาศาลหรือจับจำเลยไม่ได้ภายใน 3 เดือน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.54 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ ถือว่าจำเลยมีเจตนาที่จะหลบหนีคดี หากรอให้จำเลยมาให้การ อาจใช้ระยะเวลานาน คดีไม่คืบหน้าจนหมดอายุความในที่สุด การพิจารณาคดีจะได้รวดเร็วขึ้น และศาลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมอยู่แล้ว รองลงมา ร้อยละ 25.58 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ศาลไม่ควรสรุปความหรือพิจารณาโดยไม่สอบถามจำเลย อาจเกิดความไม่ยุติธรรมแก่จำเลย ควรให้จำเลยได้มีโอกาสในการแก้ต่างในชั้นศาล ทั้งนี้ เป็นการให้อำนาจศาลมากเกินไป ร้อยละ 0.80 ระบุว่า ควรพิจารณาเป็นรายคดีไป และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่าควรมีอายุความหรือไม่ (วันหมดอายุคดีความ) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.44 ระบุว่า ไม่ควรมีอายุความ เพราะเป็นการป้องกันจำเลยหลบหนีความผิดด้วยการออกนอกประเทศ และรอให้จนคดีหมดอายุความคนทำผิดควรรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้กระทำไว้ และจะได้ไม่ลอยนวลขณะที่ ร้อยละ 47.96ระบุว่า ควรมีอายุความ เพราะควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับคดีอาญาทั่วไปเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนด หากจำเลยไม่มีความผิดก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมสำหรับจำเลยไปตลอดชีวิตร้อยละ 1.04ควรพิจารณาเป็นรายคดีไปและร้อยละ 2.56ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่าควรมีผลบังคับย้อนหลังหรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.19ระบุว่า ควรมีผลบังคับย้อนหลัง เพราะคดีเก่า ๆ หลายคดียังไม่ได้รับการสะสางหรือยังค้างคา ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศ กลุ่มนักการเมืองที่เคยทำผิดในอดีต จะได้ไม่ต้องลอยนวล และควรรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ควรมีการสร้างมาตรฐานใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้นักการเมืองกระทำผิดเป็นแบบอย่างได้รองลงมา ร้อยละ 26.78ระบุว่า ไม่ควรมีผลบังคับย้อนหลัง เพราะไม่ถูกต้องตามหลักของกฎหมาย ทำให้เสียเวลาในการพิจารณาคดี และอาจเกิดความวุ่นวายตามมา ควรเข้มงวดกับคดีใหม่ ๆ ให้มากขึ้น ร้อยละ 2.72ระบุว่า ควรพิจารณาเป็นรายคดีไป ขึ้นอยู่กับความผิดและความร้ายแรงของคดีและร้อยละ 4.31ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่าจะช่วยลดการทุจริตและลดการเอื้อประโยชน์แก่ส่วนตนหรือพวกพ้องได้มากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 24.70 ระบุว่า ช่วยได้มาก เพราะเป็นการสร้างความเกรงกลัวให้กับนักการเมือง ทำให้นักการเมืองเกิดความยับยั้งชั่งใจที่จะกระทำความผิดและคิดว่ากฎหมายดังกล่าวน่าจะถูกนำมาใช้อย่างจริงจัง และเข้มงวด ร้อยละ 54.20 ระบุว่า ช่วยได้ในระดับหนึ่ง เพราะเป็นมาตรการที่มีความชัดเจน นักการเมืองจะได้เกิดความเกรงกลัว โดยเฉพาะนักการเมืองที่มีทั้งเงินและอำนาจ ซึ่งจะเอื้อให้ตนเองพ้นความผิดได้ง่ายขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่สามารถลดการทุจริตคอร์รัปชันได้ เพราะกฎหมายมักมีช่องโหว่ และมีช่องทางในการทุจริตที่หลากหลาย ร้อยละ 13.59 ระบุว่า ช่วยไม่ได้เลย เพราะการทุจริตคอร์รัปชัน กลายเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาช้านาน นักการเมืองมักเห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายยังไม่มีความเข้มงวดพอที่จะลงโทษนักการเมืองให้เห็นเป็นตัวอย่างได้ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และร้อยละ  7.51 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.03 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.18 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.15 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.25 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.39 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่าง ร้อยละ 57.07 เป็นเพศชาย ร้อยละ 42.77 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.16 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 6.31 มีอายุ 18 – 25 ปี ตัวอย่าง ร้อยละ 17.35 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.54 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.09 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 18.78 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 91.77 นับถือศาสนาพุทธ ตัวอย่างร้อยละ 3.76 นับถือศาสนาอิสลาม ตัวอย่างร้อยละ 0.88 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุศาสนา

          ตัวอย่าง ร้อยละ 21.90 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 69.38 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.04 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 23.10 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 26.30 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.83 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 30.94 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.43 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 14.23 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.07 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 23.98 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.31 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.07 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.83 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.96 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.16 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุอาชีพ

          ตัวอย่างร้อยละ 10.87 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.26 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 12.23 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 7.99 มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 10.39 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.99 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_Criminal_case_of_politician

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th