ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การปรับคณะรัฐมนตรี

วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 ก.ค. 2560

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับคณะรัฐมนตรี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรี การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาค สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4    

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่เหมาะสม พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.32 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ บางคนอาจจะยังขาดประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ประชาชนต้องการเห็นคนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน มีวิสัยทัศน์หรือนโยบายใหม่ ๆ สร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงของประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 12.56 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญของประเทศ หากมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง หลาย ๆ นโยบายหรือโครงการต่าง ๆ จะไม่ต่อเนื่อง ควรให้โอกาสในการทำงานจนเสร็จสิ้น บางส่วนระบุว่า คณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำงานได้ดีอยู่แล้ว อีกทั้งสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองยังมีความไม่แน่นอน ร้อยละ 0.72 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี จะอย่างไรก็ได้ และร้อยละ 6.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          ด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเหตุผลที่ต้องการให้มีการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในครั้งถัดไป พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.12 ระบุว่า ผลงานที่ผ่านมา ยังไม่เป็นที่ถูกใจของประชาชนส่วนใหญ่ แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด รองลงมา ร้อยละ 30.80 ระบุว่า รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านมีความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง ร้อยละ 28.56 ระบุว่า รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีช่วยบางท่านยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในการบริหารประเทศ ร้อยละ 28.08 ระบุว่า ต้องการสร้างความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์การทำงานของรัฐบาลที่ดีขึ้น ร้อยละ 15.84 ระบุว่า เป็นการหมุนเวียนตำแหน่งการทำงานของคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 2.24 ระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี และร้อยละ 7.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

          ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกระทรวงที่ต้องการให้มีการสลับสับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีมากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 18.40 ระบุว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยละ 9.04 ระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงศึกษาธิการ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.88 ระบุว่า กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 5.28 ระบุว่า กระทรวงการคลัง ร้อยละ 5.12 ระบุว่า กระทรวงกลาโหม ร้อยละ 4.32 ระบุว่า กระทรวงแรงงาน ร้อยละ 4.24 ระบุว่า สำนักนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 4.00 ระบุว่า กระทรวงยุติธรรม ร้อยละ 3.04 ระบุว่า ไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี ร้อยละ 2.88 ระบุว่า กระทรวงคมนาคม ร้อยละ 2.16 ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 1.84 ระบุว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 1.04 ระบุว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร้อยละ 3.12 ระบุอื่น ๆ ได้แก่  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการให้สลับสับเปลี่ยนการทำงานของคณะรัฐมนตรีทั้งหมด และร้อยละ 19.60 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

          เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.12 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.32 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 32.72 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 14.24 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่าง ร้อยละ 52.72 เป็นเพศชาย ร้อยละ 47.20 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 6.96 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ตัวอย่าง ร้อยละ 17.44 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.76 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.28 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 18.32 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 91.28 นับถือศาสนาพุทธ ตัวอย่างร้อยละ 3.68 นับถือศาสนาอิสลาม ตัวอย่างร้อยละ 1.36 นับถือศาสนาคริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 3.68 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 24.24 ระบุว่าสถานภาพโสด ร้อยละ 66.16 สมรสแล้ว ร้อยละ 5.68 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 3.92 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 25.68 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.04 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.00 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.48 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.24 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 4.56 ไม่ระบุการศึกษา

          ตัวอย่างร้อยละ 13.92 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.24 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 21.28 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.96 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.84 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 16.24 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.72 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 13.36ไม่มีรายได้ ร้อยละ 22.72 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.24 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 13.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.16 มีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร้อยละ 8.80 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.60 ไม่ระบุรายได้

  • preview

NIDA_Poll_Cabinet_Shakeup_2017

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th