ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมณศักดิ์ของพระสงฆ์

วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 เม.ย. 2559

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมณศักดิ์ของพระสงฆ์” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 จากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาค สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า ความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

              จากผลการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.80 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีควรรอให้ความขัดแย้งในวงการสงฆ์คลี่คลายก่อน จึงค่อยขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ รองลงมา ร้อยละ 28.30 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีควรดำเนินการตามมติของมหาเถรสมาคมเสนอชื่อสมเด็จช่วง วัดปากน้ำ  ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ร้อยละ 18.31 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีควรใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้มหาเถรสมาคมเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะ 2 – 3 รูป ให้พระมหากษัตริย์ทรงวินิจฉัย ร้อยละ 0.56 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ควรเสนอชื่อใหม่ แต่ไม่ต้องการให้พระมหากษัตริย์ทรงวินิจฉัย ต้องการให้คณะสงฆ์เลือกกันเองตามความเหมาะสม ขณะที่บางส่วนระบุว่าไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และร้อยละ 7.03 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ เช่น พระครู พระธรรม พระเทพ พระราช สมเด็จ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 62.11 ระบุว่า พระสงฆ์สมควรมีสมณศักดิ์ต่อไปเหมือนเดิม เพื่อยกย่องพระสงฆ์ผู้ประพฤติดี และมอบหมายภาระหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์  รองลงมา ร้อยละ 19.82 ระบุว่า พระสงฆ์สมควรมีสมณศักดิ์เฉพาะสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น เพื่อแสดงถึงตำแหน่งหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ ร้อยละ 12.87 ระบุว่า พระสงฆ์ไม่สมควรมีสมณศักดิ์อีกต่อไป เพื่อจะได้ตัดขาดจากการหลง ใน ลาภ ยศ สรรเสริญและความพยายามในการมีตำแหน่งทางสงฆ์ และร้อยละ 5.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ ข้อหนึ่งที่ระบุว่าต้องมีผลงานสาธารณูปการ ได้แก่ การก่อสร้างและบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ศาสนสถาน หรือถาวรวัตถุ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 54.44 ระบุว่า เห็นด้วยกับเกณฑ์การพิจารณาด้านผลงานสาธารณูปการ เพราะเป็นสิ่งหนึ่งบ่งบอกถึงแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์รูปนั้น ขณะที่ร้อยละ 41.41 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การพิจารณาด้านผลงานสาธารณูปการ เพราะจะทำให้พระสงฆ์มุ่งแต่การเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อสร้างถาวรวัตถุ ร้อยละ 0.07 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ควรเป็นผลงานด้านการปฏิบัติธรรมหรือบรรยายธรรมมากกว่า และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.71 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.50 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.15 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.49 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.15 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 54.12 เป็นเพศชาย และร้อยละ 45.88 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 3.91 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 17.43 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 25.66 มีอายุ 36 – 45 ปี  ร้อยละ 34.53 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 15.99 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.48 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 18.15 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 76.74 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 2.31 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 24.62 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.58 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.47 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.86 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.19 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.28 ไม่ระบุการศึกษา

              ตัวอย่างร้อยละ 13.51 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.19 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 25.34 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.54 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 12.95 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.75 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 1.28 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุอาชีพ  ตัวอย่างร้อยละ 11.75 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 17.83 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 32.69 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 15.27 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท    ร้อยละ 7.03 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.92 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 7.51 ไม่ระบุรายได้       

NIDAPollPrasong

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th