ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 เม.ย. 2559

             ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนลงในร่างรัฐธรรมนูญ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”       ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่า ความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

              จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า ประชาชนจากฐานรากควรมีส่วนร่วมกำหนด “ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายของการพัฒนาของประเทศ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.16 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 6.24 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย  และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

           ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.68 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 5.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าในทางใดก็ตาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.16 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 4.48 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 1.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการที่มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการ และต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวโดยสะดวก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.92 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 9.20 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.16 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ มีทั้งข้อดีและข้อเสียเท่า ๆ กัน ควรเปิดเผยให้ประชาชนรับรู้แค่บางเรื่อง และร้อยละ 2.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า ถ้ารัฐไม่ทำตามหน้าที่ (ทั้ง 4 ข้อ) ข้างต้น ประชาชนสามารถยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.32 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 7.28 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 4.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.44 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.08 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 54.56 เป็นเพศชาย และร้อยละ 45.44 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 6.88 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 17.20 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.12 มีอายุ 36 – 45 ปี  ร้อยละ 34.32 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 16.40 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 93.28 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.76 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.88 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ และร้อยละ 2.08 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 21.12 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 74.72 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 2.00 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 25.68 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 32.16 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.32 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.96 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.32 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.56 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 13.52 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.80 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.40 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 15.12 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.68 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 13.76 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.24 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุอาชีพตัวอย่างร้อยละ 13.20 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 34.24 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 13.84 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท  ร้อยละ 6.32 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 6.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 6.80 ไม่ระบุรายได้   

NIDAPollparticipation

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th