ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ดาราคุณแม่ – คุณแม่ของดาราตัวอย่างในวงการบันเทิง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ย. 2559

             ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ดาราคุณแม่ – คุณแม่ของดาราตัวอย่างในวงการบันเทิง” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,904 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับดารา – นักแสดงที่เป็นคุณแม่ และคุณแม่ของดารา – นักแสดงที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นคุณแม่ ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2559  การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล”  ด้วยความน่าจะเป็นแบบ แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.2

              จากการสำรวจ เมื่อสอบถามถึงดารา นักแสดงที่เป็นคุณแม่ที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดี สำหรับการเป็นคุณแม่มากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 20.03 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 17.26 ระบุว่าเป็น นก สินจัย อันดับ 3 ร้อยละ 16.88 ระบุว่าเป็น ดวงดาว จารุจินดา อันดับ 4 ร้อยละ 10.23ระบุว่าเป็น โบว์ แวนด้า สหวงศ์อันดับ 5 ร้อยละ 5.66ระบุว่าเป็น หน่อย บุษกร อันดับ 6 ร้อยละ 4.84ระบุว่าเป็น ตู่ นันทิดา อันดับ 7 ร้อยละ 3.27ระบุว่าเป็น โอปอล์ ปณิสราอันดับ 8 ร้อยละ 3.05ระบุว่าเป็น เบนซ์ พรชิตาอันดับ 9 ร้อยละ 2.83 ระบุว่าเป็น ปิ่น เก็จมณี และอันดับ 10 ร้อยละ 1.74ระบุว่าเป็น แอฟ ทักษอร

              สำหรับเหตุผลของประชาชนที่ชื่นชอบและเห็นว่า ดารา – นักแสดงที่เป็นคุณแม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.99 ระบุว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี วางตัวเป็นแบบอย่าง ร้อยละ 21.86ระบุว่าเป็นบุคคลที่ชื่นชอบอยู่แล้ว (บุคลิก หน้าตา รูปร่าง ผลงาน)  ร้อยละ 19.23ระบุว่าเป็นคุณแม่ที่เก่ง มีความเป็นผู้นำ เข้มแข็ง ขยัน  มีความสามารถ ทั้งด้านการแสดง การทำงานร้อยละ 17.37ระบุว่าสามารถอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี ดูจากทายาทที่เป็นเด็กมีความประพฤติดีร้อยละ 9.32ระบุว่ามีเวลาให้ครอบครัว เลี้ยงลูกเองร้อยละ 2.52ระบุว่าชอบทายาท น่ารัก สวย หล่อ ดูดี และ  ร้อยละ 0.71ระบุอื่น ๆ ได้แก่ มีจิตสาธารณะ ทำงานเพื่อสังคมและส่วนรวม, มีครอบครัวที่อบอุ่น, และเป็นคนบ้านเดียวกัน

              ด้านคุณแม่ของดารา นักแสดงที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการเป็นคุณแม่มากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.23 ระบุว่าเป็น แม่ดวงดาว (แม่เติ้ล ตะวัน) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 18.32 ระบุว่าเป็น    แม่น้อย โพธิ์งาม (แม่หญิง รฐา) อันดับ 3 ร้อยละ 12.26 ระบุว่าเป็น แม่ทิพย์ (แม่บอย ปกรณ์) อันดับ 4 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น แม่แก้ว สุดารัตน์  (แม่ณเดชน์)อันดับ 5 ร้อยละ 9.31ระบุว่าเป็น แม่หน่อย นวลนงค์  (แม่แพนเค้ก) อันดับ 6 ร้อยละ 6.43ระบุว่าเป็น แม่ปลา (แม่ญาญ่า) อันดับ 7 ร้อยละ 4.43ระบุว่าเป็น แม่อู๊ด สุภาพร (แม่อั้ม พัชราภา) อันดับ 8 ร้อยละ 2.36 ระบุว่าเป็น แม่บานเย็น (แม่โทนี่            รากแก่น) อันดับ 9 ร้อยละ 2.14ระบุว่าเป็น แม่ของเบนซ์ พรชิตา และอันดับ 10 ร้อยละ 1.77ระบุว่าเป็น แม่เล็ก ธนาภา (แม่ตั๊ก บงกช)

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่ชื่นชอบและเห็นว่า คุณแม่ของดารา – นักแสดง เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการเป็นคุณแม่มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 47.15 ระบุว่า สามารถอบรมสั่งสอน เลี้ยงดูดารา – นักแสดงท่านนั้นได้เป็นอย่างดี รองลงมาร้อยละ 20.03 ระบุว่า คุณแม่วางตัวดี มีมารยาท ร้อยละ 15.08 ระบุว่า ดูจากลูกว่าเป็นคนดี น่ารัก ร้อยละ 10.05 ระบุว่า ชื่นชอบคุณแม่ดารา – นักแสดงท่านนั้นเป็นการส่วนตัว ร้อยละ 5.69 ระบุว่า ชื่นชอบดารา – นักแสดงท่านนั้นเป็นการส่วนตัว และร้อยละ 2.00 ระบุ อื่น ๆ ได้แก่ เป็นคนเก่ง ขยัน เข้มแข็ง อดทน, ฟันฝ่าอุปสรรคได้ดี,  เป็นคนติดดิน, อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน, และเป็นคนบ้านเดียวกัน

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 9.14 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 28.99 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 17.86 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 30.62 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.39 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 42.12 เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.83 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.05 เป็นเพศทางเลือก

              ตัวอย่าง ร้อยละ 9.03 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 20.33 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 24.00 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 31.25 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 12.92 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.47 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 92.23 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 4.10 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.05 นับถือศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์/ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือศาสนาใด ๆ และร้อยละ 2.63 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่างร้อยละ 24.05 สถานภาพโสด ร้อยละ 69.59 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.47 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.89 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 22.16 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.20 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.40 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 29.46 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.99 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.78 ไม่ระบุการศึกษา

ตัวอย่างร้อยละ 13.71 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.55 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน    ร้อยละ 23.32 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 11.71 ประกอบอาชีพเกษรกร/ประมง ร้อยละ 14.08 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.18 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.99 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 3.47    ไม่ระบุอาชีพ  ตัวอย่างร้อยละ 16.60 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 17.44 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 25.74 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 13.29 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 8.09 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.61 ไม่ระบุรายได้

46.Nineent

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th