ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การแต่งกายของดารา นักแสดงสมัยปัจจุบัน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 พ.ย. 2559

                     ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแต่งกายของดารา นักแสดงสมัยปัจจุบัน” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแต่งตัวของ ดารา – นักแสดง ในปัจจุบัน ที่ปรากฎตามสื่อต่าง ๆทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 29 เมษายน และวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2559 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น  5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4      

จากการสำรวจ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการแต่งกายของดารา – นักแสดงในภาพรวม สมัยปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.72 ระบุว่า เฉย ๆ เป็นสิทธิส่วนบุคคลของดารา จะแต่งแบบใดก็ได้ รองลงมา ร้อยละ 20.72 ระบุว่า มีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมพอ ๆ กัน ร้อยละ 17.12 ระบุว่า อยากให้แต่งตัวมิดชิดมากกว่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ร้อยละ 13.68 ระบุว่า ส่วนใหญ่แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ (ไม่ถูกเวลา โอกาส และสถานที่) ร้อยละ 13.44 ระบุว่า ส่วนใหญ่แต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ ร้อยละ 3.76 ระบุว่า แฟชั่นมากเกินไป ดูเยอะไป และร้อยละ 0.56 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ มีความเป็นแฟชั่นสวยงามตามยุคสมัยนิยม ขณะที่บางคนแต่งตัวเพื่อสร้างกระแส

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการแต่งตัวของ ดารา – นักแสดงบางคน ที่แต่งกายไม่เหมาะสม ไม่ถูกกาลเทศะ ในช่วงเวลา สถานการณ์ (ตามที่ปรากฎในข่าว สื่อต่าง ๆ ละคร นิตยสาร อินเทอร์เน็ต) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 21.92 ระบุว่า การแต่งตัวออกงานเวทีประกาศรางวัลต่าง ๆ รองลงมา ร้อยละ 20.88 ระบุว่า การแต่งตัวใน ละคร ภาพยนตร์ รายการต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ เช่น พิธีกรหรือดารารับเชิญแต่งตัวโป๊มากเกินไป ร้อยละ 20.80 ระบุว่า มองว่าเป็นเรื่องปกติของแฟชั่น ร้อยละ 17.04 ระบุว่า การแต่งตัวเข้าวัด ทำบุญ ร้อยละ 7.92 ระบุว่า การเดินแบบ การถ่ายแฟชั่นบนนิตยสารที่เกินความพอดี ร้อยละ 6.16 ระบุว่า การแต่งตัวในชีวิตประจำวัน (ไปกินข้าว ไปเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง ทำงานอยู่ในกองถ่าย) ร้อยละ 0.64 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ แล้วแต่งานและสถานการณ์ เช่น ที่สาธารณะ ตามงานเทศกาล และการแต่งตัวออกงานอีเว้นท์ต่าง ๆ และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อดารา – นักแสดง ที่แต่งกายเหมาะสม ถูกกาลเทศะ เหมาะแก่การเป็นแบบอย่าง 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 13.20 ระบุว่าเป็น แอน ทองประสม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 4.32 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ อันดับ 3 ร้อยละ 3.76 ระบุว่าเป็น อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ อันดับ 4 ร้อยละ 3.12 ระบุว่าเป็น แพนเค้ก เขมนิจ อันดับ 5 ร้อยละ 2.88 ระบุว่าเป็น พิศมัย วิไลศักดิ์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.64 ระบุว่าเป็น ญาญ่า อุรัสญา อันดับ 7 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น สรพงษ์ ชาตรี อันดับ 8 ร้อยละ 1.76 ระบุว่าเป็น ติ๊ก เจษฎาภรณ์ อันดับ 9 ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น ป๋อ ณัฐวุฒิ และอันดับ 10 ร้อยละ 1.44 ระบุว่าเป็น   ชมพู่ อารยา เอฮาเก็ต

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.64 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.52 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16   มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 47.76 เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.24 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 8.88 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี  ร้อยละ 19.92 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.76 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 29.44 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 13.92 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 4.08 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 91.60 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.20 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.72 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 4.48 ไม่ระบุศาสนา 

ตัวอย่างร้อยละ 22.32 สถานภาพโสด ร้อยละ 71.76 สมรสแล้ว ร้อยละ 1.28 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 4.64 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 24.16 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.36 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.24 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.80 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.08 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.36 ไม่ระบุการศึกษา 

ตัวอย่างร้อยละ 13.52 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.76 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 19.28 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.32 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.32 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 16.16 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 4.88 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 5.76 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 18.64 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 14.48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.16 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 10.48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.48 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 7.04 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 14.72 ไม่ระบุรายได้

34.Nineent

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th