ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

คู่รักดารา – นักแสดงตัวอย่าง ปี 2559

วันที่อัพเดทล่าสุด : 7 ต.ค. 2559

                  เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตรงกับวันวาเลนไทน์ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คู่รักดารา – นักแสดงตัวอย่าง ปี 2559” โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคู่รักดารา – นักแสดง ที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเป็นคู่รักแบบอย่างมากที่สุด ทำการสำรวจระหว่าง    วันที่ 26 – 27 มกราคม 2559 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูล ตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นใน  แต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling)  เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4 

              จากการสำรวจ เมื่อสอบถามถึงคู่รักดารา – นักแสดง ที่ประชาชนชื่นชอบและเห็นว่าเป็นคู่รักแบบอย่างมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 22.40 ระบุว่าเป็น ปอ ทฤษฎี – โบว์ แวนดา รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 11.04 ระบุว่าเป็น ต้อย เศรษฐา – อรัญญา อันดับ 3 ร้อยละ 10.72 ระบุว่าเป็น เคน – หน่อย บุษกร อันดับ 4 ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็น นก ฉัตรชัย – นก สินจัย อันดับ 5 ร้อยละ 8.48 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ – บรู๊ค ดนุพร อันดับ 6 ร้อยละ 6.56 ระบุว่าเป็น ป๋อ ณัฐวุฒิ – เอ๋ พรทิพย์  อันดับ 7 ร้อยละ 4.80 ระบุว่าเป็น อั้ม พัชราภา – แอม พิธาน อันดับ 8 ร้อยละ 3.60 ระบุว่าเป็น วุ้นเส้น – ชาคริต อันดับ 9 ร้อยละ 2.24 ระบุว่าเป็น เบนซ์  พรชิตา – มิค บรมวุฒิ และอันดับ 10 ร้อยละ 1.76 ระบุว่าเป็น แอฟ ทักษอร – สงกรานต์

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่ชื่นชอบและเห็นว่าเป็นคู่รักแบบอย่างของคู่รักดารา – นักแสดง ที่เลือกไว้ในข้อ 1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.92 ระบุว่า ชื่นชอบผลงาน รองลงมา ร้อยละ 30.48 ระบุว่า ชื่นชอบที่มีความประพฤติดี วางตัวเหมาะสม ไม่มีข่าวเสียหาย ร้อยละ 14.00 ระบุว่า ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ร้อยละ 11.92 ระบุว่า เป็นคู่ที่เหมาะสมกัน (หน้าตา ลักษณะนิสัย การศึกษา ฐานะ ฯลฯ) ร้อยละ 9.20 ระบุว่า รักกันยาวนานดี และร้อยละ 0.48 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ เป็นคู่รักที่มีชื่อเสียง ตลก อารมณ์ดี และดูแลกันและกันได้ดี ขณะที่บางคู่เป็นความรักที่เหนือความคาดหมายที่ดูแตกต่างกันแต่ก็รักกันได้

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.44 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.52 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16     มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 45.04 เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.88 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08 ระบุว่าเป็นเพศทางเลือก ตัวอย่างร้อยละ 10.80 มีอายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 22.48 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 23.52 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.16 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 11.28 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุอายุ  

ตัวอย่าง ร้อยละ 94.08 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.28 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.80 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆและร้อยละ 1.84 ไม่ระบุศาสนา ตัวอย่าง ร้อยละ 24.56 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 71.84 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 1.44 หม้าย หย่าร้าง/แยกกันอยู่  และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 26.72 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.20 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.16 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.32 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.40 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.20 ไม่ระบุการศึกษา                     

ตัวอย่าง ร้อยละ 12.80 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.60 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  ร้อยละ 21.92 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 12.32 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง  ร้อยละ 15.52 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 15.12 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.28 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่าง ร้อยละ 16.00 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 19.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 ร้อยละ 35.12 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 ร้อยละ 10.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 ร้อยละ 4.56 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 ร้อยละ 5.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ 8.56 ไม่ระบุรายได้

21.Nineent

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th