ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

หน้าที่ของปวงชนชาวไทย

วันที่อัพเดทล่าสุด : 29 เม.ย. 2559

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “หน้าที่ของปวงชนชาวไทย” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2559 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของคนไทยในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.)  ไม่เกิน 1.4

              จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า “การไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กฎหมายบัญญัติจะทำให้บุคคลนั้นเสียสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับ” พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.84 ระบุว่า  เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 29.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.16 ระบุว่าอื่น ๆ ได้แก่ แล้วแต่กรณี ถ้ามีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็ไม่เห็นด้วย  แต่ถ้ามีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็เห็นด้วย  และร้อยละ 2.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า “การไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งในปีภาษีใดจะได้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีนั้น” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.56 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 21.92 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย ร้อยละ 0.08 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ละเว้นในบางกรณี เช่น อายุ 60 ปี ขึ้นไปให้ละเว้น และร้อยละ 3.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า “การร่วมมือและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.16 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ร้อยละ 1.60 ระบุว่าไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยต้องรวมถึงการไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.08 ระบุว่า เห็นด้วย รองลงมา ร้อยละ 22.40 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดในรัฐธรรมนูญว่า “การไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย”  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 97.84 ระบุว่า เห็นด้วย ขณะที่ ร้อยละ 2.00 ระบุว่าไม่เห็นด้วย และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

              เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.64 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.52 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑลและภาคกลาง ร้อยละ 18.08 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.60 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ตัวอย่าง ร้อยละ 55.52 เป็นเพศชาย และร้อยละ 44.48 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 6.64 มีอายุ 18 – 25 ปี ร้อยละ 16.56 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 26.24 มีอายุ 36 – 45 ปี  ร้อยละ 33.76 มีอายุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 15.36 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และร้อยละ 1.44 ไม่ระบุอายุ ตัวอย่าง ร้อยละ 93.92 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.12 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.04 นับถือศาสนาคริสต์และอื่น ๆ และร้อยละ 1.92 ไม่ระบุศาสนา

              ตัวอย่าง ร้อยละ 18.48 สถานภาพโสด ตัวอย่างร้อยละ 78.16 สมรสแล้ว ตัวอย่างร้อยละ 1.20 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่างร้อยละ 26.80 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.28 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.12 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 27.60 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.40 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 13.92 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.28 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  ร้อยละ 21.20 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 16.08 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.60 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 12.80 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 2.72  เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่างร้อยละ 13.36 ไม่มีรายได้  ร้อยละ 22.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 35.20 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 11.60 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 6.64 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ 5.12 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 6.08 ไม่ระบุรายได้

NIDAPollPKL

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th