ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

10 ดาราแห่ง ปี 2557 ที่ประชาชนอยากลอยกระทงด้วย

วันที่อัพเดทล่าสุด : 4 ต.ค. 2559

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน   เรื่อง  “10 ดาราแห่ง ปี 2557 ที่ประชาชนอยากลอยกระทงด้วย โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,247 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับ 10 อันดับ ศิลปิน ดารา นักแสดง ที่ประชาชนอยากจะไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2557 อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์   โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

                จากการสำรวจ เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ ศิลปิน ดารา นักแสดง ที่ประชาชนอยากจะไปลอยกระทงด้วยมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  อันดับ 1 ร้อยละ 24.78 ระบุว่า อยากไปลอยกระทงกับอั้ม พัชราภา รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 7.54 ระบุว่าเป็น ชมพู่ อารยา อันดับ 3 ร้อยละ 7.46 ระบุว่าเป็น ณเดชณ์ คูกิมิยะ อันดับ 4 ร้อยละ 6.98 ระบุว่าเป็น ญาญ่า อุรัสยา อันดับ 5 ร้อยละ 5.05 ระบุว่าเป็น แพนเค้ก เขมนิจ อันดับ 6 ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็น เวียร์ ศุกลวัฒน์ อันดับ 7 ร้อยละ 3.69 ระบุว่า เป็น บอย ปกรณ์ อันดับ 8 ร้อยละ 3.61 ระบุว่าเป็น เบิร์ด ธงไชย อันดับ 9 ร้อยละ 3.37 ระบุว่าเป็น พลอย เฌอมาลย์ และ อันดับ 10 ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น กบ สุวนันท์ และ เจมส์ จิรายุ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

                เมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่อยากไปลอยกระทงกับ ศิลปิน ดารา นักแสดง ท่านนั้น ๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 43.60 ระบุว่า ชื่นชอบในผลงานของ ศิลปิน ดารา นักแสดง ท่านนั้น ๆ รองลงมา ร้อยละ 37.66 ระบุว่า ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว ร้อยละ 18.54 ระบุว่า ติดตามผลงานมาตลอด อยากมีโอกาสเจอตัวจริง ร้อยละ 0.20 ระบุว่า อื่น ๆ เช่น ลูกสาว คนรอบ ๆ ข้าง ชื่นชอบในตัวดารา หรือดาราท่านนั้นกำลังตกเป็นกระแสข่าว

                ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถานที่ที่อยากไปลอยกระทงกับ ศิลปิน ดารา นักแสดง มากที่สุด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่   ร้อยละ 39.79 ระบุว่า เป็นบริเวณใกล้บ้าน / ที่พักอาศัยของตัวเอง รองลงมา ร้อยละ 34.64 ระบุว่า เป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ที่จัดงานลอยกระทง เช่น สุโขทัย เชียงใหม่ ริมแม่น้ำสำคัญ เอเชียทีค ทะเล  ร้อยละ 22.85 ระบุว่า เป็นที่ไหนก็ได้ ร้อยละ 1.52 ระบุว่า เป็นตามสถานที่ต่าง ๆ ในละคร / ภาพยนตร์ ร้อยละ 0.88 ระบุว่า เป็นต่างประเทศ และ ร้อยละ 0.32 ระบุว่า เป็นสถานที่อื่น ๆ เช่น สวนสนุก สถานที่ที่ดาราชื่นชอบ หรือบ้านเกิดของดารา

                เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 20.05  มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ร้อยละ 20.13  มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางร้อยละ 20.05 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือร้อยละ 19.97 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและร้อยละ 19.81 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้  ตัวอย่าง ร้อยละ 44.99 เป็นเพศชาย ร้อยละ 54.93 เป็นเพศหญิง และ ร้อยละ 0.08 เป็นเพศทางเลือกตัวอย่าง ร้อยละ 13.25 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 38.43 มีอายุ 25 – 39 ปี  ร้อยละ 40.96 มีอายุ 40 – 59 ปี และร้อยละ 7.36  มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 95.24 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา ร้อยละ3.36 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ1.39 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 33.24 สถานภาพโสด ร้อยละ 64.23 สถานภาพสมรสแล้ว และร้อยละ 2.54 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ 

                ตัวอย่าง ร้อยละ 23.93 ระบุว่า จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  ร้อยละ 32.65 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9.21 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 29.69 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และร้อยละ 4.52 จบการศึกษา  สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตัวอย่างร้อยละ 12.98 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจร้อยละ 13.31 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนร้อยละ 24.90 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระร้อยละ 12.33 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 17.26 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 12.24 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ ร้อยละ 6.98 เป็นนักเรียน/นักศึกษา  ตัวอย่างร้อยละ15.16 ระบุว่าไม่มีรายได้  ร้อยละ19.97 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ32.32 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 –  20,000 บาท ร้อยละ11.79 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ4.09 มีรายได้ต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท ร้อยละ6.90 มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า  40,001 บาท ขึ้นไป และร้อยละ9.78 ไม่ระบุรายได้ 

  • preview

9entertain_58_6_word

9entertain_58_6_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th