ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การโพสต์โชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโซเชียล

วันที่อัพเดทล่าสุด : 11 ส.ค. 2559

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  เรื่อง “การโพสต์ภาพโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโซเชียล” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2558 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการโพสต์ภาพโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)  ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาค สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์  โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error: S.E.) ไม่เกิน 1.4

                จากผลการสำรวจ เมื่อถามถึงพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เช่น เหล้า เบียร์ รัม ฯลฯ) ของประชาชน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.12 ระบุว่า ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย รองลงมา ร้อยละ 24.08 ระบุว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แค่เป็นพิธี เฉพาะตามเทศกาล งานเลี้ยง ต่าง ๆ ร้อยละ 9.68 ระบุว่า เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ปัจจุบันเลิกแล้ว ร้อยละ 7.20 ระบุว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละ 5.12 ระบุว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และร้อยละ 4.80 ระบุว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวัน

                 ด้านการรับทราบของประชาชน เกี่ยวกับการโพสต์ภาพโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโซเชียล อาทิ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก ซึ่งอาจถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 39.44 ระบุว่า เพิ่งทราบเมื่อมีข่าวกรณีดาราและคนดังในสังคมโพสต์ภาพโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโซเชียล รองลงมา ร้อยละ 33.12 ระบุว่า  ไม่เคยทราบเลย ร้อยละ  27.04 ระบุว่าทราบมานานแล้ว และร้อยละ0.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ  

                 สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกรณีดาราและคนดังในสังคมโพสต์ภาพโชว์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อโซเชียล อาทิ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ  29.36 เชื่อว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตราบใดที่ไม่เมาแล้วขับ หรือก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น รองลงมา ร้อยละ  24.88 เชื่อว่าเป็นการโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ  20.88 เชื่อว่าเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวและทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ร้อยละ  14.56 ระบุว่า เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน ร้อยละ  1.12 ระบุว่า ต้องดูที่เจตนาและดู เป็นรายกรณีไป และร้อยละ  9.20 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

                  ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกกฎหมาย ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสื่อทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาทางตรง ทางอ้อม หรือโฆษณาแฝง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.44 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะ เป็นเรื่องที่ไม่ควรส่งเสริม  ซึ่งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน ทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ทำให้คนรู้จักและให้ความสนใจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดน้อยลง ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาท และการก่อเหตุอาชญากรรมให้น้อยลงในทางอ้อม  ขณะที่ ร้อยละ 28.08 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ สินค้าทุกชิ้นต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าอยู่แล้ว เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการค้ามากเกินไป ปกติมีการโฆษณาในช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่แล้ว ประชาชนสามารถแยกแยะได้ ถึงแม้ว่าจะไม่มีโฆษณา ถ้าคนจะดื่มก็สามารถหาซื้อมาดื่มได้อยู่ดี ควรหันไปเข้มงวดกับการเมาแล้วขับมากกว่า และร้อยละ 6.48 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

                  เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 8.72 มีภูมิลำเนาอยู่ กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.44 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางและปริมณฑลร้อยละ 17.84 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.84 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.16 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ร้อยละ 50.48 เป็นเพศชาย ร้อยละ 49.44 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 0.08  เป็นเพศทางเลือก  ตัวอย่างร้อยละ 10.24 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 19.92 มีอายุ 26 – 35 ปี  ร้อยละ 22.32 มีอายุ 36 – 45  ปี ร้อยละ 34.88 มีอายุ 46 – 59  ปี ร้อยละ 10.16 มีอายุ 60  ปีขึ้นไป และร้อยละ 2.48 ไม่ระบุอายุ

                 ตัวอย่างร้อยละ 92.56 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.68 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.12 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และ ร้อยละ 2.64 ไม่ระบุศาสนา  ตัวอย่างร้อยละ 24.96 สถานภาพโสด ร้อยละ 70.00 สถานภาพสมรส ร้อยละ 2.08 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.96 ไม่ระบุสถานภาพสมรส ตัวอย่างร้อยละ 27.20 ระบุว่าจบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 29.76 ระบุว่าจบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.12 ระบุว่าจบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 26.88 ระบุว่าจบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 5.44 สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุการศึกษา ตัวอย่างร้อยละ 13.28 ประกอบอาชีพ ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 13.20 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.56 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 14.08 ประกอบอาชีพ เกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.36 ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 14.24 ประกอบอาชีพ พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 3.84 ประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 0.08 เป็นพนักงานองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหากำไร และร้อยละ 3.36 ไม่ระบุอาชีพ ตัวอย่าง ร้อยละ 16.88 ระบุว่าไม่มีรายได้ ร้อยละ 24.00 มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ร้อยละ 27.60 มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 ร้อยละ 12.48 มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,000 ร้อยละ 5.28 มีรายได้ต่อเดือน 30,001 –  40,000 ร้อยละ 6.72 มีรายได้ต่อเดือน มากกว่า  40,001 ขึ้นไป  และร้อยละ 7.04 ไม่ระบุรายได้

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th