ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันภัยแล้ง

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันภัยแล้ง” ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,242 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตในโครงการต่างๆ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการควบคุมการทุจริตคอร์รัปชันภัยแล้งจากการสำรวจ พบว่าประชาชน ร้อยละ 53.54 เคยได้ยินหรือพบเห็นการทุจริตในโครงการต่างๆ ที่รัฐให้การช่วยเหลือและการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชน มีเพียงร้อยละ 36.39 ที่ไม่เคยได้ยินหรือพบเห็น สำหรับรูปแบบของพฤติกรรมที่เคยพบเห็นหรือเคยได้ยินนั้น ประชาชน ร้อยละ 49.32 ระบุว่าเป็นการจ่ายเงินค่าชดเชย และค่าเสียหาย ไม่ตรงตามความเป็นจริง รองลงมา ร้อยละ 40.90 การเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เท่าเทียมกัน และการเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง และร้อยละ 38.50 การสวมสิทธิ์ของผู้ได้รับค่าชดเชย หรือการจ่ายค่าเสียหายซ้ำซ้อน ไม่ตรงกับความเป็นจริง

              ท้ายสุดประชาชน ร้อยละ 46.70 เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่สามารถควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันจากโครงการช่วยเหลือและการเยียวยาความเสียหายให้กับประชาชนในสภาวะภัยแล้งได้ เพราะการทุจริตคอร์รัปชันทำเป็นกระบวนการและเป็นกลุ่มใหญ่ ยากแก่การควบคุมหรือตรวจสอบ มีประชาชน  รองลงมา ร้อยละ 29.47 ไม่แน่ใจ  เพระอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย การบริหารจัดการของรัฐบาลในการเอาจริงเอาจังกับการ ควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชัน  มีเพียงร้อยละ 23.83 เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมดูแลการทุจริตคอร์รัปชันจากการโครงการดังกล่าวได้ เพราะเชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลในการควบคุมการทุจริต และคาดว่าจะมีการการตรวจสอบอย่างรัดกุม

                                

Corruption_drought_word

Corruption_drought_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th