ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,242 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ จากการสำรวจพบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.27 ระบุว่าสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาภัยแล้ง คือ การตัดไม้ทำลายป่า รองลงมา ร้อยละ 33.09 ระบุว่า เกิดจากเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติ “เอลนิโญ่” และร้อยละ 24.64 ระบุว่าเกิดจากสภาพภูมิประเทศ  จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ประชาชน ร้อยละ 52.74  เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับปานกลาง เพราะ ที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามบริหารจัดการแล้วและทำได้ดีในระดับหนึ่ง ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 18.68 ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ เพราะ ปีนี้แล้งมากและภัยแล้งมาถึงเร็วมาก อีกทั้งฝนไม่ตก   มีการผันน้ำเร็วทำให้มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้น้อยกว่าปีที่แล้ว และที่ผ่านมาไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนแก้ไขได้สำเร็จ  ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 57.57 ได้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวว่า รัฐบาลควรรักษาป่าต้นน้ำและรณรงค์ให้มีการปลูกป่า  รองลงมา ร้อยละ 33.17 เห็นว่ารัฐบาลควรพัฒนาระบบชลประทาน และร้อยละ 31.64 รัฐบาลควรสร้างฝาย เขื่อน แหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพิ่มเติม

drought_Yingluck_word

drought_Yingluck_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th