ผลสำรวจของนิด้าโพล

หน้าแรก > ผลสำรวจของนิด้าโพล

News Image

ประธานาธิบดีโอบามา กับ ประเทศไทย

วันที่อัพเดทล่าสุด : 16 มิ.ย. 2559

               ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ประธานาธิบดีโอบามา กับ ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,247 หน่วยตัวอย่าง  กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับบทบาทของประธานาธิบดีบารัก โอบามา สมัย ที่สองกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน และสหรัฐอเมริกา จากการสำรวจพบว่า ประชาชน ร้อยละ 30.31 เชื่อว่าบารัก โอบามาจะไม่เพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยเพื่อสกัดอิทธิพลของประเทศจีน เพราะด้วยลักษณะนิสัยของโอบามา น่าจะใช้การประนีประนอมมากกว่าวิธีการที่รุนแรง และสร้างสันติภาพ  รวมถึงสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยภายในประเทศเป็นหลัก แต่ประชาชนอีกร้อยละ 26.54 เชื่อว่า โอบามาจะเพิ่มบทบาททางทหารของสหรัฐอเมริกาในไทยเพื่อสกัดอิทธิพลของประเทศจีน เพราะทั้งสองประเทศ  ต่างก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีอิทธิพลสูง และสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการให้จีนเหนือกว่าและหากมีการเพิ่มบทบาทดังกล่าว ประชาชน ร้อยละ 36.09 ระบุว่าจะส่งผลเสียต่อประเทศไทย เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน ในขณะที่ประชาชน ร้อยละ 27.35 ระบุว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะประเทศไทยจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารที่ทันสมัยมากขึ้น

               นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 30.55 มีความคาดหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มการลงทุนในประเทศไทยในระดับปานกลาง เพราะ ประเทศไทยถือว่ามีความน่าลงทุนเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และร้อยละ 11.79 มีความคาดหวังในระดับมาก เพราะ เชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลไทย และไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว

               สำหรับเรื่องบทบาทของประเทศไทยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน-สหรัฐอเมริกา นั้น ประชาชน ร้อยละ 60.95 ระบุว่าไทยควรเป็นกลางไม่เข้าข้างจีนหรือสหรัฐอเมริกาในทุกๆ กรณี รองลงมา ร้อยละ 22.69 ระบุว่า ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเข้าข้างไหนจะเป็นประโยชน์ต่อไทย

president_word

president_PDF

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th