ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

ร่วมแสดงความยินดี

วันที่อัพเดทล่าสุด : 28 มิ.ย. 2559

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้ฟื้นฟูนิด้าโพลยุคใหม่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th