ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

นิด้าโพล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสวนดุสิตโพล MOU สำรวจความคิดเห็นของประชาชน

วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 ก.ค. 2560

             พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกรอบความร่วมมือสำคัญในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ สนช. และเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรองรับภารกิจด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และสวนดุสิตโพล เป็นผู้ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการขยายผลนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนขึ้นในอนาคต โดยนายพรเพช วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานในพิธีลงนาม ณ รัฐสภา

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th