ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นิด้าโพลร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจ “ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561”

วันที่อัพเดทล่าสุด : 22 ธ.ค. 2560 เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2561 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ เปิดเผยว่า จากการสอบถามความคิดเห็นของตัวแทนผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาครวมทั้งสิ้น 207 ราย ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบว่า ร้อยละ 35.75 ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2561จะขยายตัว, ร้อยละ 42.51 ระบุว่า ทรงตัวและร้อยละ 21.74 ระบุว่าหดตัว ขณะที่แนวโน้มภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 44.93 ระบุว่า เกิดจากเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจหลักรวมถึงการใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐฯ ในสัดส่วนที่เท่ากัน รองลงมาระบุว่า เกิดจากภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตได้แข็งแกร่ง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยปี 2561 พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 43.00 ระบุว่า เป็นความเสี่ยงจากปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ รองลงมา ระบุว่า เป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้สอบถามความคิดเห็นในประเด็นการวางแผนของผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการ และสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2561
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th