ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ต.ค. 2560           สมาคมศิษย์เก่า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กทม.รุ่น 30 งานปาฐกถาพิเศษและเสวนาวิชาการ Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0 โดยดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย Fintech อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในหัวข้อ “Fintech นวัตกรรมการเงินขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค Thailand 4.0” และการแถลงผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง “การสำรวจการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology: Fintech” โดย ผศ.ดร. ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" จากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “การปรับตัวและรับมือ Fintech นวัตกรรมใหม่ทางการเงิน” โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา รศ.มนตรีโสคติยานุรักษ์ คุณอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ คุณอัครเดช ดิษยเดช ดำเนินรายการโดย คุณธนัยมัย อนันตกรณีวัฒน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th