ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

แถลงผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง แนวโน้มการลงทุนไทยในต่างประเทศ

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ต.ค. 2560   ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ "สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" (ส.อ.ท.) แถลงผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "แนวโน้มการลงทุนไทยในต่างประเทศ" จากผู้บริหาร ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 ก.ค.- 4 ส.ค. 2560 โดยสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยหรือเหตุผลที่มีผลต่อการตัดสินใจทำการลงทุนในต่างประเทศ ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยขยายการลงทุน รูปแบบการลงทุน ศักยภาพในการไปลงทุน และแนวโน้มของผู้ประกอบการที่จะลงทุนในกลุ่มประเทศต่างๆ ในอนาคต
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th