ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

“การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ”

วันที่อัพเดทล่าสุด : 30 ต.ค. 2560

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตามแนวทางประชารัฐ” โดย ผศ.ดร. ณัฐฐา  วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “รัฐบาลกับนโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธำรง  ธวัชวะชุม รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผศ.ดร. ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมผู้สูงอายุ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รศ.ดร. เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีเสวนา โดยมี รศ.ดร. จันทรานุช มหากาญจนะ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงวิชาการ แบ่งปันประสบการณ์ มุมมองที่มีต่อผลการสำรวจและการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนแนวนโยบายประชารัฐด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงผู้อายุต่อไปในอนาคต

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th