ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

แถลงข่าวผลสำรวจ ทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560

วันที่อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2560

          ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เรื่อง "ทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560" พบว่า ผู้ประกอบการ 75.36% ระบุว่า มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ขณะที่ 24.64% ระบุว่า ไม่มีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ด้านแนวโน้มทิศทางการส่งออกของไทยในปี 2560 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.15 ระบุว่าจะขยายตัว ร้อยละ 46.15 ทรงตัว และร้อยละ 1.93 จะหดตัว

          ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” กล่าวว่า ทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทยปี 2560 ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ร้อยละ 65.00 เห็นว่าทิศทางการส่งออกไทยจะมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1-5 ด้านปัจจัยสนับสนุน ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.96 ระบุว่าภาวะเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวแข็งแกร่งมากขึ้น รองลงมาร้อยละ 51.06 ระบุว่า ผลจากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการส่งออกสินค้าที่ใช้นวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ขณะที่ร้อยละ 46.81 ระบุว่า ตลาดกลุ่ม CLMV ที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจสูง รวมถึงความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดเกิดใหม่ ส่วนปัจจัยที่กังวลต่อการส่งออก ส่วนใหญ่ร้อยละ 69.23 ระบุว่านโยบายด้านการค้าของสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีแนวโน้มสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า รองลงมาร้อยละ 53.85 ระบุว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่อาจไม่แข็งแกร่งตามที่คาดหมาย และร้อยละ 46.15 ระบุว่า ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

          สำหรับสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้การลงทุนภาคเอกชนสามารถเติบโตได้ในระดับที่เหมาะสม ผู้ประกอบการร้อยละ 56.52 อยากให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจภาคเอกชนให้ลงทุนเพิ่ม ร้อยละ 46.38 ต้องการให้สนับสนุนการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมและพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 ด้านการวางแผนในการขยายการลงทุนพบว่าผู้ประกอบการร้อยละ 55.07 ไม่มีแผนที่จะขยายการลงทุนในปี 2560 นี้ เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ส่วนที่มีแผนขยายการลงทุน ร้อยละ 44.93 ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายการส่งเสริมการลงทุน ด้านสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อจูงใจนักลงทุน ร้อยละ 82.81 คือการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี

          และท้ายที่สุด สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางการส่งออกและการลงทุนไทย ปี 2560 คือ ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย มีมาตรการสนับสนุนด้านภาษี และเร่งพัฒนาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปภคที่เอื้อต่อการผลิต เร่งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค

  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th