ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

เวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

วันที่อัพเดทล่าสุด : 3 พ.ค. 2560

          เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกัน 3 เวที ได้แก่ เวทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เวทีจังหวัดกระบี่ และเวทีจังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 3,485 คน โดยผู้ร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ ฝ่ายปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้แทนประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ และภาคประชาสังคม โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้รับมอบหมาย ให้เป็นผู้ควบคุมเวทีและสรุปข้อมูลความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายงานนำเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

          สำหรับกิจกรรมในภาคเช้าเป็นการนำเสนอข้อมูลจากภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน (พน.) โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) นำเสนอสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในพิ้นที่ภาคใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมและความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นำเสนอข้อพิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอความคิดเห็นจากผู้แทนในจังหวัดต่าง ๆ 

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th