ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

การแถลงข่าวและการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สื่อสังคมออนไลน์ กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย”

วันที่อัพเดทล่าสุด : 23 มี.ค. 2560

         ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 12 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สื่อสังคมออนไลน์ กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” จากเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน  4,800 หน่วยตัวอย่าง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ ผลกระทบ และปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสมในกลุ่มเด็กและเยาวชน หลังแถลงผลสำรวจเสร็จสิ้น ได้มีการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สื่อสังคมออนไลน์ กับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย” โดยการนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการจากมุมมองของวิทยากรที่เกี่ยวข้องในแวดวงสื่อดิจิทัล เด็ก และเยาวชน ประกอบด้วย คุณธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อดิจิทัล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) คุณคงเดช กี่สุขพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศ ดิจิทัล องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และคุณอภิสุข เวทยวิศิษฏ์ ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุ จส.100 และบรรณาธิการงานดิจิทัล JS100 Radio

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th