ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นิด้าโพล จับมือ ส.อ.ท. MOU สำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประเดิมโพลแรก แถลง “ผลการสำรวจ CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560

วันที่อัพเดทล่าสุด : 17 ม.ค. 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมลงนาม กับคุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” ระหว่าง ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแถลงข่าวผลการสำรวจ CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 โดย รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ ห้อง Boardroom 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ด้าน ผลการสำรวจ CEO Survey ทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง (CEO) ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 49 ราย เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2560 ในมุมมองของผู้บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 พบว่า ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 34.69 ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัว ร้อยละ 48.98 ระบุว่า ทรงตัว และร้อยละ 16.33 ระบุว่า หดตัว โดยในจำนวนผู้ที่ระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะขยายตัวนั้น ร้อยละ 70.59 ระบุว่า จะขยายตัว 1% – 5%  ร้อยละ 5.88 ระบุว่า ขยายตัว 6% – 10% ร้อยละ 5.88 ระบุว่า ขยายตัวมากกว่า 10% ขึ้นไป และร้อยละ 17.65 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ส่วนในจำนวนผู้ที่ระบุว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 จะหดตัวนั้น ร้อยละ 37.50 ระบุว่า จะหดตัว 1% – 10% ร้อยละ 25.00 ระบุว่า หดตัว 11% – 20% ร้อยละ 12.50 ระบุว่า หดตัวมากกว่า 20% ขึ้นไป และร้อยละ 25.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารผลสำรวจฉบับเต็มได้ที่ http://nidapoll.nida.ac.th

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th