ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

โครงการเสวนาการเมือง ชีวิตคนไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

วันที่อัพเดทล่าสุด : 3 ธ.ค. 2559 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการเสวนา เรื่อง “ชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยมี ศ.ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญ กับการปฏิรูปประเทศ” จากนั้นได้จัดแถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา เป้าอารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และเข้าสู่การเสวนา โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) และศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินรายการโดย นายสำราญ รอดเพชร ซึ่งรายละเอียดส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในด้านต่าง ๆ ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ณ ห้องประชุม ดร.สมดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th