ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร

News Image

นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม "นิด้าโพล"

วันที่อัพเดทล่าสุด : 20 ต.ค. 2559

คณะนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการทำงานของศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”

  • preview
  • preview
  • preview
  • preview
Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th