ร่วมงานกับเรา

หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

​มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ตามประกาศศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

1. นางสาววราภรณ์ พลเยี่ยม

2. นางสาวภัทรินทร์ มันยวง

3. นางสาวพัชรินทร์ โชคศิริ

จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 โปรดรายงานตัวที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ชั้น 1 อาคารเสรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th