ความร่วมมือของนิด้าโพล

หน้าแรก > ความร่วมมือของนิด้าโพล

 

          ความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่าง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีกรอบความร่วมมือสำคัญในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรองรับภารกิจด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และสวนดุสิตโพล เป็นผู้ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการขยายผลนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนขึ้นในอนาคต (28 เม.ย. 2559)

Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th