ความร่วมมือของนิด้าโพล

หน้าแรก > ความร่วมมือของนิด้าโพล

 
                                                               

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้มีการทำบันทึกข้อตงลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีกรอบความร่วมมือสำคัญในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการรองรับภารกิจด้านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” และสวนดุสิตโพล เป็นผู้ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการขยายผลนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนขึ้นในอนาคต โดยกำหนดระยะเวลาความร่วมมือไว้ 2 ปี (29 เมษายน 2558 – 28 เมษายน 2561) ซึ่งตลอดระยะเวลาความร่วมมือได้เผยแพร่ผลการสำรวจแล้วจำนวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง และดำเนินการจัดอบรมสัมมนาให้แก่บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับขั้นตอน เทคนิค วิธีการ และสถิติที่ใช้ในการสำรวจความคิดเห็น (Poll) จำนวน 7 วัน (วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2559 และวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 และระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559)

 

 

 


Copyright © 2012. All Rights Reserved. nidapoll.nida.ac.th